Algemene voorwaarden

Tuinontwerpbureau Garden Inspirations

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp of advies
vraagt van het tuinontwerpbureau: Garden Inspirations.
1.2 Garden Inspirations: de tuinontwerper wiens hulp of advies gevraagd wordt als deskundige op
het gebied van tuinontwerpen, hierna te noemen: het tuinontwerpbureau.
1.3 Opdracht: de door de opdrachtgever verstrekte en door het tuinontwerpbureau
aanvaarde opdracht om met inachtneming van deze standaardvoorwaarden
werkzaamheden te verrichten als daarin bedoeld.

2. FORMULERING VAN DE OPDRACHT
2.1 Alvorens een opdracht te aanvaarden zal het tuinontwerpbureau in overleg met de
opdrachtgever een duidelijke formulering van inhoud en omvang van de opdracht
bepalen.
2.2 Het tuinontwerpbureau zal de opdrachtgever, indien deze dat wenst, een raming
verstrekken van de vergoedingen die hem voor de vervulling van de opdracht
toekomen en een indicatie geven over het totaalbedrag van de door het
tuinontwerpbureau in het kader van de te verstrekken opdracht te maken overige
kosten.
2.3 De vergoeding van het tuinontwerpbureau zal, afhankelijk van de inhoud en de
omvang van de opdracht, op voorstel van het tuinontwerpbureau in onderling
overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld naar één van de in artikel 7.1
genoemde methoden.
2.4 Eerst nadat de opdracht bepaald is en over de omvang en de hoogte van de
vergoeding en overige kosten als bedoeld in 2.2 door de opdrachtgever en het
tuinontwerpbureau in grote lijnen overeenstemming is bereikt, zal door het
tuinontwerpbureau een opdracht kunnen worden aanvaard.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

3.1 Opdrachten aan het tuinontwerpbureau kunnen uitsluitend tot stand komen onder
de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
3.2 De opdracht komt tot stand door een opdracht van de zijde van de opdrachtgever
voor zoveel mogelijk overeenkomstig een door het tuinontwerpbureau opgestelde
offerte(concept) van een opdracht dan wel door verzending van een schriftelijke
opdrachtbevestiging door het tuinontwerpbureau aan de opdrachtgever.
3.3 Het vorenstaande doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de partijen bij de
overeenkomst de totstandkoming van de opdracht door alle middelen rechtens te
bewijzen.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 Het tuinontwerpbureau onderhoudt een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever
en gedraagt zich dienovereenkomstig. Hij treedt bij de uitvoering van de hem
verstrekte opdracht op als gemachtigde van de opdrachtgever met inachtneming
van hetgeen in deze voorwaarden hieromtrent is bepaald. Daarbij houdt het
tuinontwerpbureau de opdrachtgever adequaat op de hoogte van zijn verrichtingen.
4.2 De opdracht wordt door het tuinontwerpbureau uitgevoerd binnen de met de
opdrachtgever overeengekomen tijd, dan wel binnen de tijd vereist voor enerzijds
de vervulling van de opdracht en anderzijds rekening houdend met de belangen
van de opdrachtgever, behoudens een tijdsoverschrijding die het gevolg is van
omstandigheden die aan het tuinontwerpbureau redelijkerwijs niet kunnen worden
toegerekend.
4.3 Indien het tuinontwerpbureau redelijkerwijs kan verlangen dat in verband met de
aard van de opdracht de inschakeling van een deskundige op een ander vakgebied
gewenst is, zal de opdrachtgever, in overleg met het tuinontwerpbureau, deze
deskundige inschakelen dan wel het tuinontwerpbureau daartoe machtigen.
4.4 Bij de beoordeling van de vraag of het tuinontwerpbureau de opdracht op de juiste
wijze heeft uitgevoerd, blijft de esthetische waarde van zijn plan buiten
beschouwing.

5. VERPLICHTINGEN VAN HET TUINONTWERPBUREAU
5.1 Het werk van het tuinontwerpbureau moet voldoen aan redelijkerwijs daaraan te
stellen vaktechnische eisen en voorts aan de eisen als door de opdrachtgever
gesteld. Als het tuinontwerpbureau deze eisen niet voor verwezenlijking vatbaar
acht, is het zijn plicht de opdrachtgever daarop te wijzen.
5.2 De werkzaamheden van het tuinontwerpbureau alsmede de daaruit voortvloeiende
projecten moeten kunnen worden uitgevoerd voor ten naaste bij een bedrag dat
door een hovenier is geraamd. Het tuinontwerpbureau moet de opdrachtgever tijdig
inlichten en/of waarschuwen omtrent de financiële en praktische consequenties in
het stellen van meer en/of nadere eisen c.q. verlangde bezuinigingen.
5.3 Het tuinontwerpbureau onthoudt zich van publicatie over kennelijk vertrouwelijke
en/of andere gegevens, welke hij in het kader van de uitoefening van zijn beroep
kent of daarvan kennis heeft gekregen, tenzij een juiste uitvoering van de opdracht
dit noodzakelijk maakt, dan wel het tuinontwerpbureau toestemming van de
opdrachtgever heeft verkregen tot publicatie van de gegevens zoals genoemd.

6. DE WERKZAAMHEDEN VAN HET TUINONTWERPBUREAU
6.1 De werkzaamheden van het tuinontwerpbureau bevatten bij een volledige opdracht:
• Het maken van een voorlopig ontwerp (schetsontwerp)
• Het maken van een definitief ontwerp
• Het voorbereiden van de uitvoering (detailleringen)
• Het aanbesteden van de uitvoering
• Het maken van een beplantingsplan
• Het toezicht houden op de uitvoering als gemachtigde van de opdrachtgever,
wanneer de opdracht wordt uitgevoerd door derden.
Het behoort niet tot de taak van het tuinontwerpbureau zorg te dragen voor de
benodigde overheidsgoedkeuringen ten behoeve van de uitvoering van het project.
6.2 Het voorlopig ontwerp omvat een globale voorstelling van het plan, en een globale
raming (door een hovenier) van de uitvoeringskosten, indien gewenst.
6.3 Het definitief ontwerp is een uitwerking van het voorlopig ontwerp waarin de met de
opdrachtgever overeengekomen aanpassingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken
daarvan, een uitwerking van het voorlopig ontwerp in ongewijzigde vorm.
Het definitief ontwerp omvat de tekening(en) van de volledige indeling van het door
het tuinontwerpbureau ontworpen terrein, eventuele aanzichten en/of doorsneden,
de aanduiding van de toe te passen materialen, zonodig een staat van
oppervlakten en eenheden en een nadere raming (door een hovenier) van de
uitvoeringskosten gebaseerd op voorgenoemde staat van oppervlakten en
eenheden.
6.4 Het voorbereiden van de uitvoering omvat het maken van de tekeningen,
berekeningen, en de werkomschrijving welke noodzakelijk zijn voor de prijsvorming
en een goede uitvoering. Indien gewenst kan de ontwerper hier een hovenier voor
benaderen.
6.5 Het aanbesteden van het werk omvat het voorstellen van de uit te nodigen
aannemer(s), het beschikbaar stellen van de werkomschrijving aan de uitgenodigde
aannemer(s), het in ontvangst nemen en beoordelen van de aanbieding(en), het
geven van advies aan de opdrachtgever omtrent het verstrekken van de opdracht
en het opmaken van het concept voor de opdrachtverstrekking.
6.6 Het beplantingsplan omvat een genummerde overzichtstekening met bijbehorende
plantlijst. Op de plantlijst staat vermeldt, het (vak) nummer overéénkomstig de
overzichtstekening, de wetenschappelijke Latijnse naam, Nederlandse naam,
bestelmaat (vorm), bloeitijd, bloeikleur en evt. bijzondere informatie over de
betreffende plant en/of plantwijze. De planten worden geselecteerd naar aanleiding
van de wensen van de opdrachtgever en de standplaatseisen. Op het niet aanslaan
van gewassen of het doodgaan door externe factoren kan het tuinontwerpbureau
niet aansprakelijk worden gesteld.
6.7 Het toezicht houden op de uitvoering omvat het waken over de juiste uitvoering van
het ontwerp overeenkomstig de ontwerp- en uitvoeringstekeningen, het voeren van
overleg met en het geven van aanwijzingen aan de betreffende aannemer over
eventuele noodzakelijke wijzigingen.

7 VERGOEDINGEN
7.1 De vergoeding van de werkzaamheden van het tuinontwerpbureau kan
plaatsvinden volgens een van de navolgende methoden:
A: door middel van een overeen te komen uurtarief of uurtarieven;
B: door middel van een overeen te komen vast bedrag;
C: door een combinatie van A en B.
7.1.1 Indien de vergoeding van het tuinontwerpbureau wordt bepaald op tijdbasis is deze
gelijk aan de som van de bedragen voor de uren, welke door het
tuinontwerpbureau zijn besteed aan de vervulling van de werkzaamheden
vermenigvuldigd met de door het tuinontwerpbureau gehanteerde uurtarieven.
7.1.2 Het uurtarief of uurtarieven van het tuinontwerpbureau worden jaarlijks opnieuw
vastgesteld.
7.1.3 De opdrachtgever dient van tevoren door het tuinontwerpbureau in kennis te
worden gesteld van het uurtarief en de wijzigingen daarin die het
tuinontwerpbureau in rekening zal brengen.
7.1.4 Indien opdrachtgever en tuinontwerpbureau van tevoren een bedrag als vergoeding
overeenkomen wordt dit, gelet op de omschrijving van de gevraagde
werkzaamheden zodanig bepaald, dat het in vergelijking met de A-methode en met
inachtneming van het grotere risico dat het tuinontwerpbureau met deze methode
loopt een passende vergoeding oplevert.
7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst aanvullende en/of
bijkomende werkzaamheden door de opdrachtgever worden gevraagd of voor een
goed verloop van het werk noodzakelijk kan blijken, komen deze alleen voor
vergoeding in aanmerking indien de financiële consequenties daarvan tijdig
schriftelijk aan de opdrachtgever zijn gemeld en deze zijn goedkeuring daaraan
heeft gegeven.
7.3 Naast de vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden is de opdrachtgever
tevens verschuldigd de door het tuinontwerpbureau te maken kosten ten behoeve
van de opdracht. Daaronder zijn onder andere:
• kosten voor eventueel noodzakelijke opmetingen;
• reis- en verblijfkosten;
• porti-, telefoon- en overige bureaukosten, voor zover niet begrepen in de
uurtarieven;
• de kosten van lichtdrukken, fotokopieën e.d.;
• kosten voor kadastrale uittreksels.
7.4 Opdrachtgever en tuinontwerpbureau kunnen, voor de vergoeding van de kosten
zoals bedoeld in artikel 7.3, een bepaald percentage van het aan het
tuinontwerpbureau verschuldigde bedrag vooraan de opdracht verrichte
werkzaamheden of een bepaald bedrag overeenkomen.

8 BETALINGEN
8.1 Bij vergoeding op tijdbasis heeft het tuinontwerpbureau het recht na elke maand de
vergoedingen met betrekking tot de in die maand verrichte werkzaamheden te
declareren dan wel aan de opdrachtgever te declareren conform de
overeengekomen termijnbetalingsregeling.
8.2 Bij vergoedingen tegen een tevoren overeengekomen bedrag heeft het
tuinontwerpbureau het recht zijn declaraties in te dienen op de vervaldagen van de
tussen opdrachtgever en het tuinontwerpbureau overeengekomen termijnen en bij
gebreke van een overeenkomst ter zake: voor bedragen en op de hieronder
genoemde tijdstippen waarvoor, respectievelijk waarop gedeclareerd zou kunnen
worden.
8.2.1 Voor het voorlopig ontwerp: nadat dit aan de opdrachtgever is toegezonden;
8.2.2 Voor het definitief ontwerp: nadat dit aan de opdrachtgever is toegezonden;
8.2.3 Voor het uitvoeringsgereed maken van het werk: nadat de tekeningen en andere
bescheiden, genoemd in artikel 6.4 aan de opdrachtgever zijn toegezonden;
8.2.4 Voor de aanbesteding: na de eerst gehouden aanbesteding;
8.2.5 Voor het beplantingsplan.
8.2.6 Voor het toezicht houden op de uitvoering: nadat het plan is uitgevoerd.
8.3 Voor kosten (art. 7.3): declaratie nadat deze zijn ontstaan of volgens door
opdrachtgever en tuinontwerpbureau overeengekomen termijnen.
8.4 Het tuinontwerpbureau is gehouden aan de opdrachtgever een overzichtelijke
einddeclaratie te zenden met verwijzing naar deze standaardvoorwaarden en onder
opgave van de door het tuinontwerpbureau reeds gedeclareerde bedragen.
8.5 Betaling van al hetgeen aan het tuinontwerpbureau verschuldigd is, dient te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de
opdrachtgever een rente verschuldigd wordt ter hoogte van het alsdan geldende
wettelijke rentepercentage met ingang van de vervaldag.
8.6 De opdrachtgever is niet bevoegd op de facturen van het tuinontwerpbureau enig
bedrag in mindering te brengen wegens een door de opdrachtgever gestelde
tegenvordering uit welke hoofde dan ook.
8.7 Indien het tuinontwerpbureau bij wanprestaties van de opdrachtgever tot
buitengerechtelijke incassomaatregelen en zo nodig vervolgens tot gerechtelijke
maatregelen overgaat, komen zowel de buitengerechtelijke incassokosten, als de
gerechtelijke kosten ten laste van de nalatige opdrachtgever.

9 AANSPRAKELIJKHEID VAN HET TUINONTWERPBUREAU
9.1 De aansprakelijkheid van het tuinontwerpbureau jegens de opdrachtgever is in alle
gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door het
tuinontwerpbureau afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitgekeerd.
9.2 Indien het tuinontwerpbureau schadeplichtig is, kan de schadevergoeding worden
beperkt indien de van toepassing zijnde aansprakelijkheidsregels tot onbillijke
uitkomsten zouden leiden.
9.3 Voorts is de navolgende aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten:
• De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen en/of besteksgereed gemaakte
plannen of plandelen, tenzij deze derden voor rekening en risico van het
tuinontwerpbureau werkzaam zijn.
• Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers
• Kabels en leidingen (KLIC)
• Inmetingscorrecties in het veld.
• Schade aan roerend goed en onroerendgoed of aan personen.
9.4 Het tuinontwerpbureau is gerechtigd tot het beperken van de schade voortvloeiend
uit fouten, zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever.
9.5 Het tuinontwerpbureau is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de
schade die de opdrachtgever lijdt als “rechtstreeks gevolg” van de door het
tuinontwerpbureau begane verwijtbare fout.
9.6 Een verwijtbare fout in de zin van dit artikel is een fout die het tuinontwerpbureau in
de goede en zorgvuldige uitvoering van zijn taak en bij normale wijze van zijn
vakuitoefening, met inachtneming van normale oplettendheid onder de zich
voordoende omstandigheden behoort te vermijden.
9.7 De aansprakelijkheid van het tuinontwerpbureau vervalt in ieder geval na verloop
van twee jaar nadat zijn werkzaamheden ten behoeve van het project of projectdeel
zijn beëindigd.

10 AUTEURSRECHTEN
10.1 Het eigendom van de door het tuinontwerpbureau aan opdrachtgever afgegeven
stukken en tekeningen verblijft bij het tuinontwerpbureau.
10.2 De opdrachtgever is niet bevoegd om het werk, plannen en/of schetsen van het
tuinontwerpbureau te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij
daarover van tevoren met het tuinontwerpbureau is overlegd en deze daarvoor
toestemming heeft verleend.
10.3 De opdrachtgever heeft pas het recht tot uitvoering van het van het
tuinontwerpbureau afkomstig ontwerp verworven nadat hij deze de vergoeding voor
schetsontwerp en het definitieve ontwerp heeft voldaan.
10.4 Het ontwerp van het tuinontwerpbureau mag slechts eenmaal worden uitgevoerd.
10.5 Slechts het tuinontwerpbureau heeft het uitsluitend recht zijn schetsen/tekeningen
en ontwerpen openbaar te maken en te vermenigvuldigen.
10.6 De opdrachtgever zal de hem ter hand gestelde schetsen, tekeningen en
ontwerpen niet overdragen of in handen stellen van derden, behalve voor zover de
verwezenlijking van het werk dit noodzakelijk maakt.

11 BIJZONDER VERLOOP VAN EEN OPDRACHT
11.1 Indien het tuinontwerpbureau opdracht ontving voor één of meerdere onder 6.1
genoemde fasen en de opdrachtgever besluit de opdracht in een eerder stadium af
te breken, dan is het tuinontwerpbureau gerechtigd om 10% van de voor de te
verrichten fasen overeengekomen vergoedingen, vermeerderd met de reeds
gemaakte kosten, in rekening te brengen. Indien de werkzaamheden reeds zijn
aangevangen worden eveneens de gewerkte uren in rekening gebracht.
11.2 Indien het tuinontwerpbureau de opdracht beëindigt, omdat door bijzondere, van
zijn wil onafhankelijke, omstandigheden voortzetting van de opdracht niet van hem
verlangd kan worden, heeft het tuinontwerpbureau recht op vergoeding van de
reeds verrichte arbeid en de reeds gemaakte kosten.
11.3 Bij een ‘No Cure No Pay’ opdracht wordt de offerte, nadat de opdrachtgever het
voorlopig ontwerp van het tuinontwerpbureau heeft goedgekeurd, opgesteld
volgens de onder 3.2 genoemde voorwaarde.

12 SLOTBEPALINGEN
12.1 Op de met het tuinontwerpbureau gesloten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
12.2 In geval dat één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig dan
wel vernietigbaar blijken te zijn zal de opdrachtgever geen aanspraak op nietigheid
en/of vernietigbaarheid van de gehele overeenkomst hebben.
12.3 Alle geschillen, waaronder begrepen die slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd, die tussen opdrachtgever en tuinontwerpbureau ontstaan,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter, dan wel door een binnen de
branche van het tuinontwerpbureau werkzame arbitragecommissie, indien beide
partijen daartoe besluiten.
12.4 Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met
de algemene voorwaarden van het tuinontwerpbureau.